Starten als kinesist

 


Vanaf 1 juli 2009 moet elke kinesitherapeut die wil starten als zelfstandige een ondernemingsnummer aanvragen bij een ondernemingsloket.  Eunomia kan als ‘Erkend Ondernemingsloket’ aan u kinesist zo’n ondernemingsnummer onmiddellijk en gratis toekennen. Dit ondernemingsnummer is uw unieke identificatie als kinesist in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) en bij alle overheidsdiensten.

U kan voor deze belangrijke formaliteit best terecht bij:

Eunomia Ondernemingsloket Mechelen
Dhr. Peter Switsers
Zeutestraat 2b
2800 Mechelen
T. 015 45 12 48
F. 015 45 12 46
E-mail: peter.switsers@multipen.be
www.eunomia.be
www.multipen.be

Zelfstandig kinesist worden vereist daarnaast dat u zich laten erkennen door de FOD volksgezondheid.

Kinesisten bedrijvig vóór 1/7/2009 krijgen automatisch een ondernemingsnummer, zonder hiervoor langs een ondernemingsloket te moeten gaan. Bevindt u zich in deze situatie, dan kan u de gegevens van uw ondernemingsnummer opzoeken en controleren in de public search.  Indien deze gegevens niet (meer) correct zijn kan u met ons contact opnemen om deze te laten aanpassen.

Andere formaliteiten die u als kinesist moet regelen zijn:

1. Openen van een zichtrekening.
Bij het starten van een onderneming moet u een aparte bankrekening openen waarvan het gebruik strikt gescheiden moet blijven van uw privé-rekening(en).

2. Ik start een vennootschap
Voor wie een vennootschap start gelden extra verplichtingen. Er moeten, voor u naar een ondernemingsloket gaat, statuten worden opgemaakt die meestal door een notaris worden neergelegd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Om de oprichtingsakte op te stellen zal de notaris naar het bankattest vragen (als bewijs dat het oprichtingskapitaal is volstort) en naar het financieel plan.
Bepaalde vennootschapsvormen, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap kunnen worden opgericht met een onderhandse akte en moeten dus niet via een notaris worden opgericht.
Voor de publicatie van de oprichtingsakte kan u beroep doen op de diensten van Eunomia of kan u contact opnemen met uw boekhouder/accountant.
Na de publicatie moet de verdere inschrijving steeds via het ondernemingsloket gebeuren.

3. BTW-hoedanigheid aanvragen.
Kinesisten zijn niet BTW-plichtig en hoeven voor de uitoefening van hun activiteit geen BTW-hoedanigheid aan te vragen.

4. Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
Iedere zelfstandige kinesist (in hoofd- of bijberoep) is verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Zij regelen voor u uw pensioen, ziekteverzekering-invaliditeit, kleine risico’s, moederschapsuitkering en de kinderbijslag.
De meewerkende echtgenote van de kinesist die mee helpt in de zaak en die geen eigen gelijkwaardig statuut heeft, moet ook verplicht een aansluiting nemen bij het sociaal verzekeringsfonds.
Voor meer info i.v.m. het sociaal statuut en uw aansluiting kan u terecht bij Multipen op www.multipen.be of op het telefoonnummer 015/451260.
Wanneer wij uw ondernemingsnummer regelen kunnen wij ook in één keer uw aansluiting doen bij de sociale kas. Zo spaart u weer een administratieve stap uit.

5. Speciale vergunningen
Kinesisten dienen er rekening mee te houden dat volgende ‘vergunningen’ moeten worden aangevraagd:
• Erkenning RIZIV: nadat het diploma behaald werd, moet de FOD Volksgezondheid hiervan in kennis gesteld worden. Na advies van de erkenningscommissie zal de Minister van Volksgezondheid over de erkenningsaanvraag tot kinesist beslissen..

6. Verplichte verzekeringen
• Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
• Verzekering beroepsaansprakelijkheid
• Arbeidsongevallen verzekering indien personeel in dienst

7. Werken met personeel
Wanneer de onderneming personeel zal tewerkstellen, is het zeer belangrijk om dit onmiddellijk door te geven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Onze sociale secretariaten kunnen deze formaliteit van u overnemen en u bij staan bij alle andere zaken waarmee u te maken krijgt als u personeel tewerk stelt.
Ook hiervoor verwijzen wij u naar dezelfde contactgegevens.

Eunomia wenst u veel succes! Neem ook zeker eens een kijkje op onze website www.eunomia.be voor meer gedetailleerde informatie of contacteer ons op 015 45 12 60